Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.03.2017 10:14 - Конституция-продължение
Автор: tolstoist Категория: Политика   
Прочетен: 375 Коментари: 0 Гласове:
1 

Глава 7

ЗА ВЯРАТА

 

Чл.59 Народната вяра в републиката е православно-християнска от източно вероизповедание.

Всички вероизповедания са напълно свободни, стига изпълнението на техните обреди да не нарушава съществуващите закони.

По вероизповедни причини никой не може да се откаже от изпълнението на задълженията си по действуващите закони.

Чл.60 Църквата е отделена от държавата и се управлява съобразно със своя устав.

 

Глава 8

ЗА ЗАКОНИТЕ

 

Чл.61 Народната република се управлява точно според законите, които се издават и обнародват по начина, показан в конституцията.

Чл.62 Нито един закон не може да се издаде, допълни, измени или отмени, докато не се обсъди и приеме от Народното събрание в три четения.

Народното събрание тълкува истинския смисъл на законите.

Правилниците и наредбите, които издава правителството, не могат да противоречат, нито да допълват издадените закони.

Чл.63 Приетите от Народното събрание закони се представят на председателя на републиката за утвърждаване.

Чл.64 След като се утвърди от председателя на републиката   законът,  в пълния   му текст, се обнародва. С обнародването на  закона трябва да се каже, че той е редовно приет от Наоодното събоание

Никой закон няма сила и действие, докато не се обнародва.

Законът влиза в сила най-рано три дни след обнародването му.

Чл.65 Правителството взима потребните мерки и разпорежда да се постави всеки закон в действие. Всяко забавяне в това отношение влече наказателна отговорност на министрите.

Чл.66 Издаване на закон с обратна сила е забранено.

 

Глава 9

МЕСТНИ ОРГАНИ И ВЛАСТИ

 

Чл.67 Окръзите и общините се управляват върху началата на самоуправлението от избрани окръжни  и  общински  съвети.

Особен закон урежда устройството и избирането на съветите, а самите избори се извършват според член 41 от конституцията.

Избиратели и избираеми за окръжни и общински съветници са всички български граждани, съгласно чл.42 от конституцията.

 

Глава 10

СЪД И ПРОКУРАТУРА

 

Чл.68 Съдилищата и прокурорите при тях прилагат законите точно и еднакво към всички граждани. Съдиите и прокурорите са несменяеми и независими при правораздаването. (Ръкоплескания от опозицията).

Те произнасят присъдите и решенията си в името на Народна република България.

Несменяемостта на съдиите и прокурорите се урежда със закона за устройството на съдилищата.

Чл.69 В правораздаването участвуват и съдебни заседатели. Случаите и редът на това участие се определят от особен закон.

Чл.70 Върховният съдебен съвет представя за назначаване, повишаване и уволняване всички съдии и прокурори, съгласно закона за устройството на съдилищата.

Той се състои от шест члена, избрани от Народното събрание, двама члена посочени от председателя на републиката, един професор, избран от юридическия факултет при Софийския университет, трима представители на Съюза на съдиите и трима представители на Съюза на адвокатите.

Членовете на Върховния съдебен съвет се назначават с указ.

Министърът на Правосъдието е по право член и председател на Върховния съдебен съвет.

Чл.71 Устройството на съдилищата, условията за реда на назначаването на съдиите и прокурорите, тяхното повишение, преместване и уволнение се уреждат от закона за устройството на съдилищата.

Не  могат  да  се  създават  изключителни съдилища или следствени комисии под никакъв предлог и под каквото и да е наименование (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.72 Върховният касационен съд в общо събрание на всичките си членове е компетентен да се произнася кой закон е противен на конституцията и да постановява неприлагането му (Ръкоплескания от опозицията).

Върховният касационен съд може да бъде сезиран с искане да се произнесе по алинея първа: от министъра на Правосъдието, от Върховния административен съд, от всяко отделение на Върховния касационен и Върховния административен съд, от отделенията на апелативните съдилища, от общите събрания на областните съдилища и от всеки пряко заинтересуван гражданин (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.73 Учредява се съдебна милиция, която е в подчинение и разпореждане на министъра на Правосъдието.

Особен закон урежда нейните функции и задължения.

 

Глава 11

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ

 

Чл.74 Държавните имоти принадлежат на Народната република България и могат да се използуват само за държавни и обществени нужди. Начинът, по който ще се използуват, отстъпват и залагат тия имоти, както и разпорежданията с приходите от тях, се определя сособен закон.

Глава   12

ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Чл.75 Всички родени в България, които не са приели друго поданство, също и ония, които са родени другаде от родители български поданици, са поданици на Народната република България.

Чл.7б Чужденци могат да приемат българско поданство според правилата на особения закон.

Чл.77 Всеки поданик на Народната република може да се откаже от българското си поданство само съобразно закона, и то след като е отслужил военната си повинност и изпълнил другите си задължения към държавата.

Чл.78 Титли за благородство и други подобни отличия не съществуват и не се признават в Народната република България (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.79 Само българските поданици могат да заемат държавна, обществена и военна служба (Ръкоплескания от опозицията).

Чуждите поданици могат да се приемат на служба само с разрешение на Народното събрание.

Чл.80 С политически права се ползуват само гражданите на Народна република България, а с граждански права се ползуват всички живущи в границите на България, съобразно с действуващите закони.

Чл.81 Законите за благоустройството и полицейските закони са еднакво задължителни за всички, които живеят в Народна република България.

Чл.82 Всички недвижими, имоти, които се намират в границите на Народната република, макар и да са собственост на чужденци, се уреждат от българските закони.

Чл.8З За всички други случаи положението на чужденците се урежда от особен закон.

 

Глава 13

ЗА СОБСТВЕНОСТТА

 

Чл.84 Частната собственост е неприкосновена (Ръкоплескания от опозицията. Възражения от мнозинството) .

Чл.85 Правото на наследяване на частната собственост е неограничено.

Чл.86 Принудително отстъпване на имот и ограничение на правото на собственост могат да стават само заради държавна и обществена нужда, и то срещу справедливо и предварително заплащане или замяна. Начините за това се уреждат със специален закон.

Чл.87 Принадлежат на държавата всички подземни природни богатства, чието стопанисване се налага от държазна и обществена нужда.

Държавна собственост са също така железопътните и въздушните съобщения, пощите, телеграфите, телефоните и радиоразпръскването.

Чл.88 Частните земи и гори принадлежат на тези, които ги обработват или ги използуват за прехрана .

Законът определя случаите, при които неземеделците и негоряните могат да притежават земи и гори, както и размера на същите.

Независимо от начина на обработването и използуването им, частните земи и гори, в размер определен от особен закон, не могат да бъдат отчуждавани по член 86 от конституцията, освен за държавни съобщителни средства.

 

Глава 14

ЗА ДАНЪЦИТЕ, БЮДЖЕТА И ДЪРЖАВНИТЕ ЗЕМИ

 

Чл.89  Всички граждани на Народната република България, без никакво изключение,  са длъжни  според  стопанската  си мощ,  да плащат определените от   законите данъци прогресивно  и берии.

Никакви плащания с повинности не могат да се налагат на гражданите, освен чрез закон.

Чл.90 Бюджетът на държавата се разглежда и одобрява от Народното събрание член по член. Законът за бюджета може да съдържа само нареждания от финансово естество.

За съставянето на бюджета и за внасянето за разглеждане и одобрение от Народното събрание, както и за отчитане по упражнението му, се изработва особен закон.

Чл.91 Народното събрание разглежда и одобрява закона за упражнението на бюджета, след като получи отчета на Върховната сметна палата.

То може да натоварва Върховната сметна палата с анкети по приходите и разходите на държавата, както и по състоянието на държавното съкровище и държавните стопанства.

Чл.92 Държавни заеми се сключват с одобрението на Народното събрание.

 

Глава 15

ОБЩЕСТВЕНО И СТОПАНСКО УСТРОЙСТВО

 

Чл.93 Външната и вътрешна търговия са свободни (Ръкоплескания от опозицията).

Държавата направлява търговския обмен с чужбина или вътре в страната, съобразно с интересите на общото народно стопанство (Ръкоплескания от опозицията).

Държавата може да запази за себе си изклю­чително правото да търгува с всичко, което има съществено значение за народното стопанство, за народното здраве и за сигурността на страната.

Чл.94 Забранява се образуването и съществуването на частни монополни организации (Ръкоплескания от опозицията.  Възражения от мнозинството).

Чл.95 Държавата дава насока на стопанския живот в стопанското развитие на страната чрез особен стопански план. С него държавата обединява усилията на всички свои граждани и поставя в хармония дейността на държавните учреждения, на кооперативните предприятия и на частния стопански почин с оглед на общия интерес за повдигане на народното благосъстояние.

Държавата      насърчава и подпомага кооперативните сдружения и всички полезни инициативи (Ръкоплескания от опозицията) в стопанската област.

Чл.9б Трудът в Народна република България е свободен и е основен, обществено-стопански фактор.

Физическият и умствен труд, творческите и организаторски способности на физическите и умствени работници се ползуват с особена закрила на държавата.

Държавата      насърчава професионалните сдружения на трудещите, те имат право на стачка (Продължителни ръкоплескания от опозицията).

Задължително прикрепване към стопанство, фабрики, работилници и учреждения не се допуска.

В Народна република България за работниците в индустриалните големи предприятия се гарантират: максимален работен ден, минимална месечна заплата, достатъчна да се осигури на работника и семейството му добър и достоен живот, определена едновременна непрекъсната седмична почивка, определен платен годишен отпуск, както и всички други права, установени в законите.

Забранено е използуването на детския труд в производството.

 

Глава 16

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ГРАЖДАНИТЕ

 

Чл.97 Всички граждани са равни пред закона (Ръкоплескания от опозицията). Не се признават никакви привилегии, основани на народността, произхода, вярата или имотното състояние.

Нито със закони, нито с приложението им преимущества за никого не могат да се създават (Ръкоплескания от опозицията).

Всяка проповед на расова, религиозна или национална ненавист се наказва от закона.

Чл.98 Бракът се урежда  с  особен закон.

Той е основата на семейния живот за запазване и увеличаване на народа и се ползува с особено покровителство на закона.

Задачата на държавата е да запазва, да оздравява и социално да насърчава семейството.

Жената има  еднакви  права  с  мъжа.

Чл.99 Възпитанието на децата е върховна длъжност и естествено право на родителите (Ръкоплескания от опозицията).

Държавата покровителствува наравно детето с майката.

Чл.100 На всички граждани се обезпечава пълна свобода на съвестта, изповеданието и на убежденията (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.101 Всички граждани имат еднакво право на образование. Образованието е свободно и демократично (Ръкоплескания от опозицията).

Първоначалното и прогимназиално образование са. задължителни и безплатни.

Училищата са държавни. Частни училища могат да съществуват само с разрешение на държавата и под неин контрол.

Образованието   се   урежда   с   особен   закон  за народната просвета.

Чл.102 Държавата е длъжна да се грижи за развитието на науката, изкуствата и общата култура на народа, като подпомага проявилите се в тези области.

Чл.10З Държавата се грижи за народното здраве, като урежда и ръководи нужните служби и институти, разпространява здравна просвета сред народа и полага особени грижи за телесното възпитание на младежта.

Чл.104 Държавата е длъжна да създава възможност на всеки гражданин свободно да се труди според неговите сили, способности и занятие (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.105 Гражданите имат право на пенсия и помощ в случай на болест, инвалидност и старост.

Това право държавата обезпечава с общи осигуровки и достъпна медицинска помощ.

Чл.106 Личността е свободна и неприкосновена (Ръкоплескания от опозицията).

Никой не може да бъде задържан повече от 24 часа без постановление на съда (Ръкоплескания от опозицията).

Наказания могат да се налагат само за деяния, които преди извършването им са обявени за престъпни, и въз основа на съществуващите закони (Ръкоплескания от опозицията).

Наказанията са лични и съответни на престъпленията. Те трябва да целят, освен наказанието, и превъзпитанието на престъпника, особено на непълнолетния.

Наказания за престъпни деяния се налагат само от съдилищата.

Всеки гражданин има право на защита пред всички съдебни и административни власти.

Чл.107 Всички български поданици,  които  се намират   в   чужбина,   се  ползуват   от закрилата  на държавата.

В Народна република България чуждите поданици се ползуват с право на убежище, когато са преследвани по политически и верски причини.

Чл.108 Гражданите избират свободно своето местожителство (Ръкоплескания от опозицията).

Жилището е неприкосновено (Ръкоплескания от опозицията).

Никой не може да влезе в чуждо жилище или помещение, нито да извършва претърсване, против волята на собственика, без предвиденото от закона решение на съда.

Претърсванията нощно време от 20 до 7 часа са забранени (Ръкоплескания от опозицията), освен в случай на заварено престъпление (Ръкоплескания от опозицията).

Всяко претърсване става само в присъствието на двама граждани и представител на общината (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.109 Тайната на писмата и другите съобщителни средства е запазена и
неприкосновена (Ръкоплескания), освен във време на война.

Нарушителите се наказват по закона.

Чл.110 Българските граждани могат свободно и без предварително разрешение и уведомение да образуват всякакви дружества, организации и сдружения, стига само те да не противоречат на конституцията (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.111 Гражданите на Народна република България са свободни да изказват своите мнения, убеждения и преценки.

Държавата гарантира свободата на слово, събрания, печат, сдружаване, съвест -и вероизповедание (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.112 Гражданите на Народна република България имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания, за да обсъждат всякакви въпроси, без да искат предварително разрешение (Ръкоплескания от опозицията. Възражение от мнозинството.

Събранията вън от зданията, под открито небе, се съобразяват със закона.

Всяко смущение, нападение и разтуряне на събрания, манифестации и религиозни служби и шествия е престъпно и се наказва (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.113 Печатът е свободен. Никаква цензура не се допуска и никакъв залог не се иска от писателите,            издателите и печатарите (Ръкоплескания от опозицията).

Когато писателят е познат и живее в републиката, издателят, печатарът и раздавачът няма да се преследват.

Престъпленията по печата се съдят по общия наказтелен закон от общите съдилища (Ръкоплескания от опозицията).

Всякакви пречки при ползуването на хартия, печатане, издаване и разпространение на печатни произведения се наказват (Ръкоплескания от зпозицията).

Чл.114 Гражданите имат право да подават пично или групово молби, тъжби и петиции до и против органите на държавната власт.

Засегнатите граждани имат право дз преследват съдебно служебните лица за провинение и злоупотреба с атаст, както и на обезщетение от държавата и виновните служебни лица за причинените им от това вреди (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.115 Защитата на отечеството е върховен дълг и висша чест за всеки български гражданин. Военната служба и трудовата повинност са задължителни за всеки гражданин според зсобените закони (Ръкоплескания от опозицията).

Предателството          към отечеството е най-тежкото престъпление към народа
(Ръкоплескания от опозицията).

Особен  закон определя кои   престъпления, извършени от военни лица на действителна служба, се съдят от военни съдилища (Ръкоплескания от опозицията).

Чл.116 Наказание със смърт не се допуска (Ръкоплескания от опозицията).

Мъчения и задържане в помещение, които не са предварително предназначени от закона за целта и при условия вредни за телесното и душевното здраве, се забраняват (Ръкоплескания от опозицията).

Преследванията за деяния против тази наредба, както и деяния при и по повод на избори и допитване до народа не се погасяват с давност (Ръкоплескания от опозицията), деянията не могат да се амнистират, а осъдените не могат да се помилват (Ръкоплескания от опозицията).

Конфискуване на имот се забранява (Ръкоплескания от опозицията).Тагове:   България,


Гласувай:
1
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: tolstoist
Категория: Политика
Прочетен: 1546036
Постинги: 1630
Коментари: 414
Гласове: 1172
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031